Kwaliteit

Onze leerlingen staan aan het begin van hun schoolcarrière. Hun tijd bij ons is bepalend voor hun vervolgopleiding en uiteindelijke carrière. Het leveren van kwaliteit in scholing en vorming staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. Om de kwaliteit van onze scholing te waarborgen, zetten we structureel diverse middelen in:

  • Evaluatie: de duidelijke doelen die wij gesteld hebben, worden minimaal eens per vier jaar beoordeeld. Ook vragen we leerlingen, leraren en ouders regelmatig naar hun mening over de kwaliteit van onze school. Eventuele verbeterpunten worden opgepakt. 
  • Cito-toetsen: de leerresultaten van individuele leerlingen en van jaargroepen worden bepaald aan de hand van de landelijke Cito. Leerkrachten hebben zo inzicht in de vorderingen van hun leerlingen en kunnen eventuele achterstanden beter oppakken.
  • Onderwijs op maat: waar nodig passen wij de instructie en verwerking van de stof aan aan het niveau van de individuele leerling. Al onze leerkrachten worden daarop getraind. 
  • Vastlegging: door afspraken op schrift vast te leggen en te rapporteren aan belanghebbende partijen (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders) zorgen we ervoor dat we de gewenste kwaliteit niet alleen bereiken, maar ook vasthouden. Dit leidt onder andere tot een positieve beoordeling door de onderwijsinspectie. 
  • Toekomstvisie: in ons schoolplan hebben we diverse ontwikkelingsdoelen vastgelegd zodat we ook de komende jaren onze onderwijskwaliteit versterken.

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat we enerzijds voldoen aan de eisen die de schoolinspectie stelt en we anderzijds ook onze eigen ambitieuze doelen behalen. Uiteindelijk leidt dit tot onze belangrijke einddoel: uw kind professioneel en inspirerend onderwijs geven.