Handige info

Dagen

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag      

08.30 - 14.30 uur

08.30 - 14.30 uur

Dinsdag

08.30 - 14.30 uur

08.30 - 14.30 uur

Woensdag

08.30 - 12.30 uur

08.30 - 12.30 uur

Donderdag

08.30 - 14.30 uur

08.30 - 14.30 uur

Vrijdag

08.30 - 14.30 uur

08.30 - 14.30 uur

Om 8.20 uur gaat de eerste bel. De kinderen komen dan zelfstandig naar de klas. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn zodat de leerkracht kan starten met de les. Tussen de middag eten de kinderen op school. Om 14.30 uur is de school uit en kunt u uw kind op komen halen.

Natuurlijk mag u uw 4-jarige tijdens de eerste paar weken op school tot in de klas brengen. Maar wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zelfstandigheid ontwikkelen. Daarom komen alle kinderen vanaf groep 1-2 zelfstandig naar binnen.

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie 16 oktober 2023  t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari 2024 t/m 18 februari 2024
Meivakantie  
Zomervakantie  

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Sinds 2011 is aan Basisschool Berkenveld een kindercentrum gekoppeld. Dit kindercentrum bestaat uit Kober Kinderopvang (kinderdagverblijf), peutergroep Berkenveld en Buitenschoolse opvang. Zo is er altijd een passende opvang voor uw kind. Onze visie op onderwijs sluit mooi aan op de visie van Kober. Vanuit Basisschool Berkenveld werken wij nauw samen met Kober. Wij onderhouden met zowel de peutergroep, het kinderdagverblijf en de BSO een goed contact. 

Kober heeft meer dan 185 locaties in West-Brabant en is onze samenwerkingspartner op het gebied van kinderdagopvang, peuteropvang, en buitenschoolse opvang. De professionele medewerkers van Kober hebben aandacht voor wie je kind is, wat het in zich heeft en hoe het zich in alle vrijheid kan ontwikkelen. Daarnaast heeft Kober aandacht voor u als ouder, zodat je met een gerust hart je eigen dingen kunt doen. Voor meer informatie of het reserveren van een plaats kunt u contact opnemen met Kober Kindercentra via telefoon 076-530 20 09 of e-mail naar serviceteam@kober.nl. U kunt ook kijken op  www.kober.nl

Alle kinderen blijven bij ons tussen de middag over. Wij hanteren schooltijden van 8.30- 14.30 uur. De kinderen eten met de leerkracht in de klas en daarna gaan ze 30 minuten buiten spelen onder toezicht van een vrijwillige overblijfouder. De directie heeft geregeld overleg met de overblijfouders om te zorgen voor goed en passend aanbod.

Als school kunnen wij niet zonder de betrokkenheid en hulp van u, als ouder. Daarvan zijn wij overtuigd! U kunt op verschillende manieren betrokken zijn bij onze school. Wij zijn bijvoorbeeld erg blij met de hulp van ouders in de groepen zelf of tijdens excursies. Daarnaast kunt u ook deelnemen aan een werkgroep, bijvoorbeeld de verkeerswerkgroep of de klusgroep.

Overlegvormen

Onze school kent tevens verschillende overlegvormen waarbinnen u als ouder een onmisbare rol speelt, bijvoorbeeld:

- De oudervereniging: deze is betrokken bij alle activiteiten die buiten het onderwijsprogramma op school worden uitgevoerd;

- De medezeggenschapsraad: deze heeft een belangrijke stem in onze beleidsbeslissingen.

Een actieve rol?

Wilt u als ouder actief betrokken zijn bij onze school? Geeft u dit dan aan bij de directie, de groepsleerkracht of bij leden van de overlegorganen. Wij horen het graag van u!

Als school organiseren wij graag extra activiteiten voor onze leerlingen. Dat kunnen wij echter niet alleen. Gelukkig is er onze oudervereniging (OV). Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van kinderen die onze school bezoeken. Zij helpen onze leerkrachten bij het organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval en schoolreisjes. 

Wie maken deel uit van de OV;

Rana Kamps (voorzitter), Moniek Videler (notulist).

Wat doen de ouders van de OV;

Wij, het bestuur van de Oudervereniging organiseert allerlei activiteiten in samenwerking met school, zoals: sportdag, voorleesontbijt, sinterklaasviering, kerstviering, carnaval (i.s.m. Kindercommissie Carnaval), schoolreis, kinderboekenweek, projectweek, afscheid groep 8, roefelen (bedrijven bezoeken), koningsspelen en De Laatste Woensdag. Alle activiteiten die vermeld staan op de brief van de Vrijwillige Ouderbijdrage zijn de activiteiten waar wij ons voor inzetten en helpen organiseren. Als extraatje zetten wij ons ook in voor Jantje Beton en de kledinginzameling. Bij de activiteiten die worden geregeld is er niet altijd extra hulp van ouders nodig, omdat wij dit als bestuur van de Oudervereniging zelf kunnen invullen. Is er voor bepaalde activiteiten meer hulp nodig, dan wordt er vanuit school een brief meegegeven met de vraag om hulpouders. U kunt zichzelf dan hiervoor opgeven. Ieder jaar omstreeks september (datum is te zien op de schoolkalender) houdt de Oudervereniging een Algemene Jaarvergadering, deze kunt u bijwonen om te horen en zien wat wij doen als Oudervereniging. Tevens heeft u dan de kans om vragen aan ons te stellen. Ook wordt hier het budget en de verschillende activiteiten besproken.Mocht u na het lezen van dit stukje nog vragen hebben over de activiteiten van de Oudervereniging, schroom niet om één van bovenstaande leden aan te spreken en uw vraag te stellen.

Bestuur Oudervereniging Berkenveld

Op onze school nemen wij regelmatig beleidsbeslissingen. Gelukkig hoeven we dat als team niet alleen te doen; we krijgen steun van onze MedezeggenschapsRaad (MR). De MR heeft verschillende taken. Zo heeft het schoolbestuur bij bepaalde beleidsvoornemens de instemming van de MR nodig. Maar daarnaast is de MR ook een adviesorgaan. Zij kunnen, gevraagd en ongevraagd, advies uitbrengen over alle onderwijszaken en de organi­satie.

Wanneer benadert u ons?

De MR treedt niet op bij problemen tussen ouders en leerkrachten. Deze moet u met de leerkracht of met de directeur bespreken. Heeft u beleidszaken, algemene vragen, opmerkingen of voorstellen met betrekking tot de school? Dan kunt u wel bij ons terecht. Een telefoontje naar 0165 82 22 54 of een e-mail naar mr@berkenveldkpo.nl is voldoende. Uiteraard wordt uw melding vertrouwelijk behandeld.

Hoe blijft u op de hoogte?

Heeft u interesse in de notulen, ons reglement of  jaarverslag? Dan kunt u deze opvragen bij de voorzitter. Ook kunt u, na aanmelding bij de voorzitter, onze vergaderingen bijwonen.

Samenstelling MR

Namens de ouders:                          Namens het personeel:

Celine Bal                                          Joice Timmermans

Marieke Muijs (voorzitter)                  Ingrid Krijnen

Uw kind is ziek? Of kan om andere dringende redenen niet naar school komen? Dan verzoeken wij u dit tussen 8.00 uur en 8.30 uur aan ons te melden. Dat kan telefonisch op nummer 0165 - 301806 of via een e-mailbericht aan de betreffende leerkracht. Vergeet u daarbij niet de reden van afwezigheid te vermelden?

Wanneer wij geen bericht hebben ontvangen en uw kind verschijnt niet op school, zullen wij contact met u opnemen om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het telefoonnummer dat u aan ons heeft doorgegeven.

Voor alles omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.

Voor alles de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/klokkenluidersregeling.

Bekijk hier het stroomschema klachten 

Voor alles over het ouder- en jeugdsteunpunt verwijzen wij u naar kporoosendaal.nl/handige-info/ouder-en-jeugdsteunpunt